Kredyty we frankach

INFORMACJE OGÓLNE

Podpisałeś umowę kredytu frankowego (indeksowanego bądź dominowanego)? Zgłoś się do nas!

Obecnie istnieje duża szansa, że umowa zawarta przez Ciebie z bankiem zawiera tzw. postanowienie niedozwolone (klauzule abuzywne). Możesz zatem wystąpić z odpowiednim żądaniem do banku, a następnie z powództwem do sądu. Liczba pozwów wnoszonych do sądów i wygranych spraw Frankowiczów stale rośnie.

Jako zespół doświadczonych prawników, zajmujemy się kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych. Dochodzimy unieważnienia umów, jak również zwrotu w postaci gotówki oraz zmniejszamy saldo zadłużenia.

Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Potrzebujesz darmowej konsultacji? Zadzwoń

22 243 36 96 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

CO MOŻEMY UZYSKAĆ WYSTOSOWUJĄC POZEW PRZECIWKO BANKOWI?

Z obecnej perspektywy możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym sąd uznaje, że:

  • WARIANT I umowa nie doszła w ogóle do skutku (rezultat analogiczny do nieważności całej umowy)
  • WARIANT II w umowie wprowadzono wadliwy mechanizm obliczania rat, dlatego raty były zawyżone i należy się zwrot nadwyżki wstecz. W konsekwencji mechanizm indeksacyjny winien być już również nie stosowany na przyszłość przez co raty powinny być niższe.

W jednym procesie wnosimy łącznie o unieważnienie całej umowy, a jako żądanie ewentualne wnosimy o zwrot nadwyżki wpłaconych rat! Sąd w jednym wyroku weźmie pod uwagę oba warianty!NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU

Sąd nie jest uprawniony do zastąpienia nieważnego postanowienia, innym postanowieniem zgodnym z prawem, na przykład odwołującym się do kursu NBP. Zatem cała umowa kredytu indeksacyjnego jest nieważna, ze względu na abuzywność klauzuli umowy takiej nie da się wykonać.

Jeżeli Sąd nieważni umowę kredytu, to konsument powinien zwrócić dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od banku przy zawarciu umowy - bez odsetek czy prowizji.

Roszczenia banków w sprawach franków przedawniają się w terminie 3 lat. Możliwe jest zatem, że bank będzie musiał zwrócić nam wszystkie wpłacone pieniądze i nie będzie mógł jednocześnie żądać od nas jakichkolwiek pieniędzy z uwagi na przedawnienie roszczeń.

NIEZGODNY Z PRAWEM MECHANIZM OBLICZANIA RAT

Mechanizm jest sprzeczny z przepisami prawa, naturą umowy kredytu, ale również z zasadami współżycia społecznego, jeżeli w wyniku zastosowanego mechanizmu indeksacji i jednostronnego uprawnienia banku do ustalania kursu waluty konsument nie jest w stanie sam określić wysokości samego kredytu, jak i poszczególnych rat.

Z nieważnością klauzul wiąże się usunięciem z umowy niedozwolonych postanowień umownych. Skutkiem stwierdzenia, że klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, jest ich nieważność od chwili podpisania umowy.

Jeżeli Sąd stwierdzi, że klauzule indeksacyjne są nieważne, to bank nie był uprawniony do przeliczania spłacanych rat wyrażonych w złotówkach na franki szwajcarskie. Kredyt indeksowany jest bowiem od samego początku kredytem złotówkowym. Bank powinien dokonać zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz tzw. spreadów.

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE?

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę, dokonamy wstępnej weryfikacji i ustalimy kroki działania. Do przeanalizowania sprawy będziemy potrzebować:

  • Kopię umowy o kredyt frankowy wraz z aneksami do niej (jeżeli były podpisywane),
  • Kopię regulaminu kredytu, jeśli był stosowany.

WAŻNE WYROKI

 Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 427/18 ustalił, iż klientka, która zaciągnęła kredyt walutowy w jednym z banków musi zwrócić tylko taką kwotę pieniędzy, jaką uzyskała od banku. Sąd uznał, że cała umowa kredytowa jest nieważna. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.

 Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku dn. 10 grudnia 2018 r., VI ACa 1109/17 podzielił zasadność zarzutu nieważności i stwierdził sprzeczność klauzuli waloryzacyjnej z naturą stosunku prawnego, tj. umową kredytu oraz zasadami współżycia społecznego, na co wskazuje art. 353(1) k.c.

Wypłata kredytu nastąpiła w złotych, tak samo jak spłata kolejnych rat czy przelew na rzecz sprzedającego nieruchomość. Jedynie waloryzacja była podana do obcej waluty. Sąd uznał, że niedozwolone są klauzule, które ustalają taki sposób przeliczania wypłaty oraz spłaty rat. Podkreślił też, że zgoda kredytobiorcy na określone ryzyko dotyczy zmiany kursu walut. I to można oszacować. Natomiast czym innym jest uzależnienie wysokości tego ryzyka wyłącznie od decyzji banku.

Takie orzeczenie umożliwia kredytobiorcy podjąć kroki związane m.in. z wykreśleniem hipoteki banku z księgi wieczystej.

 30 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1599/17) uznał dwie umowy kredytu indeksowanego d. Getin Bank z 2007 r. za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty zapłaconych rat ponad kwotę wypłaconą przez bank. 

Sędzia Kamil Gołaszewski w wyroku odszedł od wcześniejszej koncepcji abuzywności klauzul indeksacyjnych na rzecz nieważności klauzul indeksacyjnych odnoszących się do kursów wyznaczanych przez bank jako sprzecznych z naturą stosunku zobowiązaniowego poprzez fakt, że bank swobodnie określając kurs do przeliczeń arbitralnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu kwoty kredytu. Skoro postanowienia dotyczące indeksacji są nieważne, to nieważna jest cała umowa, gdyż bez tych postanowień nie można wyliczyć wysokości należności stron, a więc wykonać umowy. Sąd uznał też, że informacje o ryzyku przedstawione przez bank w drodze standardowego formularza były niewystarczające, a nawet wprowadzające w błąd.

 Umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna – orzekł 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1267/17). 

Sąd stwierdził, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe ze względu na możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank oraz nałożenie ryzyka na kredytobiorcę. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot dotychczasowych spłat kredytu, jako dokonanych na podstawie nieważnej umowy.

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznał umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

3 października 2019 roku zapadł długo wyczekiwany przez wszystkich kredytobiorców frankowych wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Państwa Dziubak. TSUE orzekł, że niedozwolone klauzule abuzywne trzeba usunąć z umów kredytowych, a kryterium oceny ich niezgodności z przepisami jest interes klienta. Jeżeli usunięcie tych klauzul z umów zmieni charakter i ich główny przedmiot, to wówczas zgodnie z prawem Unii Europejskiej jak najbardziej możliwe jest ich unieważnienie.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.