Polisolokaty

informacje ogólne

Polisolokaty to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom "pod przebraniem" produktów ubezpieczeniowych. 

Ich dystrybucja prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych.

Polisolokaty promowane były jako produkt pewny i tożsamy z tradycyjną lokatą bankową, acz pozbawiony jej wad. Polisolokaty, mimo że sprzedawane jako produkt bezpieczny były obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informowali o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz, co kluczowe, o tzw. opłatach likwidacyjnych.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Potrzebujesz darmowej konsultacji? Zadzwoń

22 243 36 96 Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

OPŁATY LIKWIDACYJNE

Opłaty likwidacyjne są konsekwencją przedterminowego rozwiązywania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty).

Opłata likwidacyjna jest zwykle bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100 % zainwestowanego w polisolokatę kapitału.

Polskie sądy wielokrotnie w prawomocnych orzeczeniach wskazywały, że opłaty likwidacyjne nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów przedterminowo rozwiązujących umowy polisolokat są formą bezpodstawnego przerzucenia ryzyka na klientów i stanowią klauzule niedozwolone, których nie wolno stosować.


OPŁATY LIKWIDACYJNE

Linia orzecznicza sądów powszechnych co do niedozwolonego charakteru postanowień umów ubezpieczenia na życie z UFK określających wysokość opłaty pobieranej przy rozwiązaniu tych umów jest jednolita i trwała. Potwierdził ją Sąd Najwyższy, który wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I CSK 149/13, oddalił skargę kasacyjną pozwanego - Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na życie S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie utrzymującego w mocy powołany wyżej wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał: 

„na podstawie art. 3851 § 1 k.c. za niedozwolone i zakazał stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy - ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną (…), dotyczącego pobierania przez pozwanego, w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem kolejnych 10 lat od daty zawarcia umowy, opłaty likwidacyjnej za realizację wykupu jednostek funduszu zgromadzonych na rachunku podstawowym ubezpieczonego w następującej wysokości: w I Roku Polisowym – 100%, w II Roku Polisowym – 100%, w III Roku Polisowym – 70%, w IV Roku Polisowym – 60%, w V Roku Polisowym – 50%, w VI Roku Polisowym – 40%, w VII Roku Polisowym – 30%, w VIII Roku Polisowym – 20%, w IX Roku Polisowym – 10%, w X Roku Polisowym – 5%


WYMAGANE DOKUMENTY

Chcąc dochodzić praw w związku z rozwiązaniem polisolokaty potrzebujemy:

  •   Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Opłat i Limitów,
  •   Duplikatu polisy, 
  •   Pism dotyczących rozwiązania umowy ubezpieczenia,
  •   Dokumentacji zawierającej dane finansowe tj. wysokość rachunku w dniu rozwiązania umowy, wysokość kwoty zatrzymanej i wysokość kwoty wypłaconej.


Zgłoś Szkodę Skontaktuj się

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.