Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRYWATNOŚCI  STRONY WWW.TOWARZYSTWOODSZKODOWAN.PL

Działając stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mBerg sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), jako Administrator Pańskich Danych Osobowych, tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe, niniejszym informujemy Państwa o szczegółach prowadzonej przez nas polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności strony www.towarzystwoodszkodowan.pl.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.pto-24.pl jest mBerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie  przy  ul.  Chmielnej  2,  00-020  Warszawa,  wpisana  do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000538530,  NIP:  5252606791,  kapitał  zakładowy  w  wysokości  5.000,00  złotych.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.towarzystwoodszkodowan.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.towarzystwoodszkodowan.pl.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres 

e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Spółka dysponuje również Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Spółki, bądź w drodze przekazania ich jednemu z naszych Agentów, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej 

www.towarzystwoodszkodowan.pl, bądź w drodze przekazania ich przez Państwa bezpośrednio w siedzibie Spółki.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
 • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej ze Spółka umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania za poniesione przez Państwa szkody i krzywdy) oraz ewentualnie organizacją i prowadzeniem postępowania sądowego, którego przedmiotem jest żądanie zapłaty należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Celem przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.


Prawa 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia przez Spółkę roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Informacje handlowe

mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,

odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.


Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.towarzystwoodszkodowan.pl Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Spółka nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych może zlecić innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji określonego zadania. W sytuacji powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych określa się przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

Zmiany w polityce prywatności

mBerg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.towarzystwoodszkodowan.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.